Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Conditii decontare Program Casa Verde

Detalii

Autor: APM Iaşi,
Adăugat: 2010-09-29 10:08:34
Ultima actualizare: 2010-09-29 10:12:42

Taguri

Programul “CASA VERDE”

CONDITII DE DECONTARE

Decontarea cheltuielilor eligibile :

(1) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

(2) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

(3) Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor/produselor/lucrărilor aferente proiectului.

Documente obligatorii necesare decontării :

Beneficiarii finanţării vor depune la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului unde domiciliază solicitantul, dosarul de decontare conţinând următoarele documente:

a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar;

b) contractul de execuţie, în copie legalizată;

c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea Programului);

d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate(extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însoţite de O.P.-uri) şi/sau chitanţă;

e) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilorîn original;

f) certificatul de garanţieemis de producător pentru instalaţie, în copie;

g) un plicpe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

Condiţii generale ale documentelor depuse în vederea decontării

(1) Factura depusăîn vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie completată integral şi corect;

b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă;

c) să precizeze data şi numărul contractului conform căruia se emite şi perioada în care au fost executate lucrările aferente.

(2) Autoritatea finanţează suma solicitată prin cererea de tragere, însoţită de documentele justificative, dar nu mai mult de suma prevăzută în contractul de finanţare nerambursabilă.

(3) Ulterior verificării şi stabilirii conformităţii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul Programului pot efectua o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma controlului se va întocmi o notă de control, care va fi semnată de cel care efectuează controlul şi de către beneficiar

Mai multe detalii pe http://www.afm.ro/program_casa_verde.php


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.